نقد

زمانی بود زیاد انتقاد و شکایت از رفتارها و برخوردها داشتم؛
یکی از اساتید مدرسه لطف داشتند و به حقیر فرمودن:
سعی کن رفتارهای خوب و بد رو یادداشت کنی.
خوبی‌هاشونو تو خودت تقویت کن
بدی‌هاشونم از خودت دور کن.